conecta FICTION

PROMOTED BY

Xunta de Galicia
Galicia
ICEX
Fundación SGAE

SPONSORS

AGADIC
IGAPE
FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA
GALICIA CALIDADE
CONSORCIO DE SANTIAGO
CLAG

COLLABORATORS

Movistar+
RTVE
TVG
RCN
SECUOYA
MPXA
CREATIVE EUROPE MEDIA
ALMA
FAGA
AGAPI
ESTRELLA GALICIA
TEMA EVENTS
IBERIA

EVENT COLLABORATORS

MIA
SERIAL EYES
SERIENCAMP

PRODUCED BY

Inside Content